[sumo] ANCIENT GREEK SUMO

r15n at mailbox.gr r15n at mailbox.gr
Fri Apr 21 01:32:43 EDT 2006


Dear sirs,
I had made a research about the creation of sumo from the ancient Greeks as
an European Athema. 
I have international copyright of this research and I want to know if you want to use my research work as a historical treatise on sumo in
case to have it as European ancient greek fight.
If you want you can give me credits and make some contact about.
you can see my first announcement on
http://www.ringsports.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=10
Waiting your news
regards
-------------------------------------------------
Gregory Zorzos

http://www.geocities.com/grzorzos
http://zorzos.tripod.com
http://www.angelfire.com/journal/zorzos

P.O.Box 75070
GR-17610 Kallithea
Athens-Greece


_____________________________________________________________________________________
http://www.mailbox.gr ÁðïêôÞóôå äùñåÜí ôï ìïíáäéêü óáò e-mail.
http://www.superweb.gr ÏéêïíïìéêÜ êáé áîéüðéóôá ðáêÝôá web hosting ìå áóöáëÝò Åëëçíéêü controlpanel
http://wwww.domains.gr Ôï üíïìÜ óáò óôï internet ìüíï ìå 10 Åõñþ.


More information about the Sumo mailing list